Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

TAUNO TÖNNINGIN SÄÄTIÖN VUODEN 2020 APURAHAN SAAJAT1 Adetunji Adeleye MSc
Joustavuuden arvo Suomen energiajärjestelmissä. Kysyntäjouston sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset
4 000 €

2 Annunen Petteri DI
Toimituskyvyn luominen rakennusalan projekteissa
4 000 €

3 Fedorova Elena MSc
Bioenergian arvoketjujen sosiaalisen kestävyyden arviointi
4 000 €

4 Gogoi Harshita MSc
Biosorbenttien modifiointi ja kehittäminen vesien ja jätevesien käsittelyyn
3 000 €

5 Hannula Jaakko DI
Mikroseosaineiden vaikutus suorasammutettujen ultralujien terästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin.
4 000 €

6 Hietanen Mikko DI
Millimetritaajuusalueen vaiheistettujen antenniryhmien RF-etupäiden suunnittelu
4 000 €

7 Isteri Visa DI
Teollisuuden sivuvirtoihin perustuva kalsiumsulfoaluminaatti-sementti (CSA)
4 000 €

8 Jafari Nokandi Mostafa MSc
Epälineaaristen piirien analysointi, suunnittelu ja toteutus THz-IC:lle
5 000 €

9 Jouni Nevalainen FM
Geofysikaalisten aineistojen prosessoinnin ja mallintamisen kehittäminen ja niiden soveltaminen kaivoksen elinkaaren eri vaiheissa
4 000 €

10 Juhola Riikka FM
Teollisuuden sivuvirtojen ja biomassojen hyödyntäminen vedenpuhdistuskemikaaleina
4 000 €

11 Kaikkonen Pentti DI
Nanorakenteinen bainiitti termomekaanisesti matalassa lämpötilassa käsitellyissä keskihiilisissä teräksissä
4 000 €

12 Kaikkonen Ville DI
Projektitutkija Digitaalinen holografiamikroskopia ympäristömittaussovelluksessa: satavan lumen ja veden tarkka kuvapohjainen mittaus
4 000 €

13 Karioja Konsta DI
Signaalinkäsittely ja piirteiden erottelu kehittyneessä konediagnostiikassa
4 000 €

14 Kekkonen Jere TtM
Modernin yksittäisiä fotoneita havaitsevan CMOS-teknologiaan pohjautuvan viivasensorin edut Raman-spektroskopian sovelluksissa
4 000 €

15 Khan Uzair MSc
Haasteet luonnon kosteikkojen käytössä kaivosvesien käsittelyssä pohjoisissä oloissa
4 000 €

16 Khan Hamza MSc
Älykäs verkkoleikkaus 5G:lle ja ajoneuvoverkkojen ulkopuolelle
5 000 €

17 Kolli Satish Kumar MSc
Austeniittisten ruostumattomien terästen herkistyminen: Kvantitatiivinen ennuste huomioiden termodynamiikan ja massatasapainon vaikutukset
4 000 €

18 Koskenniska Sami DI
Suotauman ja valurakenteen vaikutus termomekaanisesti käsitellyn ultralujan teräksen kuumavalssausprosessiin ja sitä seuraavaan mikrorakenteeseen
4 000 €

19 Koskinen Joni DI
Tuotteen elinkaarenhallinta ja IT-sovellukseen perustuva lähestymistapa dataohjautuvien operaatioiden ja johtamisen mahdollistajina yrityksissä
4 000 €

20 Kumar Dileep MSc
Monisoluinen yhteisprosessointi erittäin luotettavaan millimetriaaltotiedonsiirtoon
5 000 €

21 Kuosmanen Elina FM
Teknologia Parkinsonin taudin hallinnassa
4 000 €

22 Laitinen Tiina DI
Metanolin ja hiilidioksidin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessa
4 000 €

23 Lakkala Matti Arkkitehti
Nykyaikainen teollinen hirsiarkkitehtuuri Suomessa - Laadullinen tutkimus tämänhetkisistä hirteen liitettävistä mielikuvista sekä tektoniikan roolista arkkitehtonisessa laadussa
4 000 €

24 Leppänen Tero DI
Teollisuuden sivutuotteiden tuotteistaminen sekä niiden hyödyntämisen ympärille rakentuvat liiketoimintamallit- ja ekosysteemit
4 000 €

25 Li Jing MSc
Geopolymeerien kovettumusprosessin ja huokosrakenteen tutkiminen NMR-spektroskopialla
4 000 €

26 Lindholm Maria DI
Väitöskirja työikäisten työturvallisuudesta ja työturvallisuuden kehittämisestä eri vaiheissa
4 000 €

27 Mansoori Solmaz MSc
Rakentamisen tuotetietomallin hyödyntäminen tuotteistamisessa
5 000 €

28 Mohammadparast Tabas Abdollah M.A.
Yrittäjyysekosysteemi, kasvuyritykset ja työllisyyden dynamiikka: tapaustutkimuksia Pohjois-Suomesta
4 000 €

29 Moradi Neshat MSc
Jäteveden käsittely – Materiaalikehitys, ja adsorptio- ja katalyyttiset tutkimukset.
4 000 €

30 Muhammad Usman MSc
Huijaushyökkäykset: uhka kasvontunnistusjärjestelmille
5 000 €

31 Nikarmaa Tiina FM
Oulun/Pohjois-Karjalan jäätikkökielekkeen dynamiikka viimeisen deglasiaation aikana
4 000 €

32 Nissilä Tuukka DI
Selluloosananokomposiitit orientoidulla kuiturakenteella
4 000 €

33 Okkonen Hanna KTM
Strategian muodostuminen käytänteiden kautta
5 000 €

34 Oppenlaender Jonas MSc
Ihmisen ja tekoälyn interaktioiden parempi ymmärtäminen arkikielen louhimisen ja käsittelyn avulla
5 000 €

35 Paasovaara Niina FM
Vapaaseen murskautumiseen perustuvan uudentyyppisen Hugger-murskauslaitteen hyödyntäminen rakennusmateriaaleissa
4 000 €

36 Pauna Tommi DI
Yhteistoiminnallisen projektin toimitusmallin kehittäminen teollisille projekteille
4 000 €

37 Perätalo Sari FM
Älykkäiden kaupunkien liiketoimintamallit
4 000 €

38 Rusanen Jere DI
Integroidut tehovahvistinarkkitehtuurit 5G-millimetriaaltotaajuuksille 22 nm CMOS FDSOI –teknologialla
4 000 €

39 Saari Markus DI
Raudan kulkeutuminen ja siihen vaikuttavat tekijät valuma-alueella
4 000 €

40 Safarpour Mehdi MSc
Matalaenergia ratkaisut IoT sovelluksissa
4 000 €

41 Sarbessa Fitsum MSc
Uusien ligandien kehittäminen raskasmetallien poistoon
4 000 €

42 Seppälä Oskari DI
Teräksen mikrorakenteen kehittymisen simulointi termomekaanisesti ohjatuissa prosesseissa
4 000 €

43 Talala Tuomo DI, FM
Sensorin kehittäminen monesta pisteestä tehtävään yhdenaikaiseen Raman- ja fluoresenssielinaikaspektroskopiaan
4 000 €

44 Oulun yliopisto, Tuomela Anne DI
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman johtaja Rakennustuotannon kehittäminen, lehtoraatti
1 000 €

45 Zhang Kaitao MSc
Nano-selluloosapohjaisten filamenttien ja membraanien valmistus monipuolisiin sovelluksiin
4 000 €

46 Zhang Ruichi MSc
Vanadiinin selektiivinen talteenotto jätevesistä
4 000 €Tauno Tönningin Säätiö, Torikatu 4 A 2, 90100 OULU, Puh. 040 518 2275

  näytä normaaliversio » Ylös