Tauno Tönningin säätiön vuoden 2019 apurahan saajat1 Alalääkkölä Timo KTM
Terveysteknologian innovaatioiden mahdollistaminen julkisen ja yksityisen sektorin välisessä vuorovaikutuksessa - Kilpailuedun hankkiminen tekemällä yhteistyötä lääkinnällisten laitteiden kehityksessä
4 000 €

2 Aminu Mubarak MSc
Kanavaestimointi ja seuranta millimetriaalto- ja terahertsijärjestelmissä
4 000 €

3 Aram Baharmast MSc
Lasertutkan vastaanotinelektroniikan CMOS-toteutus
4 000 €

4 Cajander Niko KM
Vuokratyöntekijöiden ja työpaikkojen väliset sitoutumissuhteet - työhyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta
4 000 €

5 Eckhardt Jenni DI
Erikoistutkija
Liikkumispalvelut PPP-verkostoissa maaseutuympäristössä
4 000 €

6 Firouzian Aryan MSc
Huomaamaton monella tapaa käytettävä käyttäjäkeskeinen käyttöliittymämalli käyttäjille joilla on heikentynyt kognitiivinen kyky tai fyysinen vamma
4 000 €

7 Haghighatkhah Alireza Tohtorikoulutettava
Testitapausten priorisointi käännöshistorian ja testitapausten samankaltaisuuksien avulla - Autoteollisuuden automaattisten regressiotestien parantaminen jatkuvassa integraatioympäristössä
5 000 €

8 Hannula Jaakko DI
Mikroseosaineiden vaikutus suorasammutettujen ultralujien terästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin
4 000 €

9 Hotakainen Tiina Arkkitehti Ajallinen näkökulma kaupunkisuunnittelun kulttuuristrategioihin: Kansainvälinen vertaileva tutkimus Oulun ja Wienin tapausten kautta
5 000 €

10 Ikkala Lauri DI
Miehittämättömien kauko-ohjattujen ilma-alusten (UAS) sovellukset soiden ennallistamisen seurannassa
4 000 €

11 Ilmola Joonas DI
Teräsnauhan elastis-plastisten muodonmuutosilmiöiden vaikutus työvalssin litistymään kuumavalssauksessa
4 000 €

12 Iran Ramezanipour MSc
Spektrin käyttö konekommunikaatiosovelluksissa
4 000 €

13 Jaros Anna DI
Pohjoisten pohjavesisysteemien integroitu mallinnus
4 000 €

14 Javed Muhammad Asadullah MSc
Kehittyneet neste-ja kaasuolomuodon NMR-menetelmät ajankohtaisten materiaalien tutkimiseksi
5 000 €

15 Jounila Henri DI
Turvallisuusjohtamisen haasteita - tapaustutkimukset sattuneiden vakavien työtapaturmien, toimittajayritysten HSEQ-arviointien ja henkilöstönäkemysten pohjalta
4 000 €

16 Jääskö Jenni KTM
Tilintarkastajien asiakasportfolioiden vaikutukset tilintarkastuksen laatuun
4 000 €

17 Kainulainen Tuomo FM
Biomassapohjaisen synteettisen biomuovin kehittäminen
4 000 €

18 Kangasrääsiö Suvi KTM
Esseitä valuuttakurssien ja inflaation välisestä yhteydestä
4 000 €

19 Kekkonen Jere TtM Uudet toiminnallisuudet ja sovellukset aikaerotteisille CMOS yksifotoniläpivyöryvalodiodi-viivasensoreihin pohjautuville Raman-spektroskopiasysteemeille
4 000 €

20 Ketola Juuso FM
Tekoälyohjattu diagnostiikka alaselän magneettikuvauksessa
5 000 €

21 Kilpijärvi Joni DI
Ihmisen anturointi soluista-aivoihin
5 000 €

22 Kinnunen Hannu FM
Tutkimus puettavien sensorien käyttökelpoisuudesta terveyttä edistävien elämäntapojen havainnoinnissa
4 000 €

23 Kiventerä Jenni DI
Sulfidipitoisten rikastushiekkojen hyödyntäminen geopolymeerien raaka-aineena
4 000 €

24 Kotavaara Niina FM
Osaamisen kansainvälistäminen
4 000 €

25 Kuosmanen Elina FM
Parkinsonin taudin hallinta teknologian avulla
5 000 €

26 Kärenlampi Kimmo FM
Otanmäen harvinaisten metallien (Nb-Zr-REE) esiintymien rikastustekninen tutkimus
4 000 €

27 Latypova Renata DI
Mikrorakenteen vaikutus ultralujien terästen jännityskorroonsiokestävyyteen
5 000 €

28 Longi Henna FM
Alueelliset innovaatioverkostot ja yritysyhteistyön edistäminen pohjoismaisen arktisen alueella
4 000 €

29 Lovén Lauri FM
EdgeAI: Hajautettu tekoäly reunalaskennassa
4 000 €

30 Markkula Juho DI
Älykkäiden sähköverkkojen kysynnän jousto- ja ohjaustiedon välittäminen langattomien verkkojen kautta
4 000 €

31 Merisalo Virve DI
Kolmiulotteisen autonohjausmallin käyttö automaattisen auton ohjaukseen
4 000 €

32 Meriö Leo-Juhani DI
Lumen ajallisen ja paikallisen vaihtelun mittausmenetelmät ja analyysi sekä vaikutukset pohjoisten latvavesistöjen virtaamiin
5 000 €

33 Moqaddamerad Sara MA
Uudet liiketoimintamallit kehittyville epäjatkuville teknologioille: viidennen sukupolven matkaviestinverkkojen tapaus
4 000 €

34 Mustonen Erno DI
Yhteisen kaupallisen tuoteportfolion tuotteistaminen ja johtaminen
4 000 €

35 Nevalainen Jouni FM
Geofysikaaliset mittaukset maakerros paksuuden selvittämiseksi Sodankylän Viiankiaavan alueella
4 000 €

36 Nevanperä Tuomas DI
Teollisuuden haitallisten VOC-päästöjen katalyyttisen puhdistuksen teknologiakehitys
4 000 €

37 Nissilä Juhani FM
Mekaanisen värähtelyn fraktionaalinen analyysi ja Hölder-säännöllisyys: sovelluskohteena planeettavaihteistojen kunnonvalvonta
4 000 €

38 Noponen Kai DI
Robustit signaalinkäsittelymenetelmät monikanavaisen sydänsähkökäyrän analyysissä
4 000 €

39 Nuortimo Kalle TkL MA
Pitkän aikavälin tuotekehitysinvestointiin energia-alalla vaikuttavien tekijöiden tutkiminen
5 000 €

40 Nurmi Kari DI
Korkean permittiivisyyden keraamit ja niiden sovellukset
5 000 €

41 Omodara Linda MSc
Kaivoksen sivukivissä olevien harvinaisten maametallien innovatiivinen ja kestävä tuotanto ja käyttö katalyyttisovelluksissa
4 000 €

42 Paananen Joni DI
Hitsin muutosvyöhykkeen mikrorakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien mallintaminen monipalkohitsauksessa
4 000 €

43 Pavlov Victor MSc
Arktisilla merialueilla käytettävien öljyntorjuntamenetelmien kestävyysarviointi
4 000 €

44 Perätalo Sari FM
Koordinaattori Älykkäiden kaupunkien liiketoimintamallit
4 000 €

45 Raatikainen Ville DI
Erikoistuva fyysikko Aivotoiminnan ajallisen kytkeytymisen tutkiminen ultranopealla MREG-kuvauksella (magneettiresonanssienkefalografialla)
4 000 €

46 Rusanen Annu FM
Sahanpurun muuntaminen korkean lisäarvon tuotteiksi: 5-hydroksimetyylifurfuraali ja furfuraali
4 000 €

46 Rusanen Jere DI
Integroidut tehovahvistinarkkitehtuurit 5G-millimetriaaltotaajuuksille
5 000 €

48 Sarbessa Fitsum MSc
Uusien ligandien kehittäminen raskasmetallien poistoon
4 000 €

49 Selkälä Tuula FM
Ympäristöystävällisten selluloosapohjaisten vedenkäsittelykemikaalien valmistus syväeutektisten liuottimien avulla
4 000 €

50 Sotaniemi Ville-Hermanni DI
Panos-syöttöprosessi selluloosan entsymaattisessa hydrolyysissä - Sekoitus korkean sakeuden suspensiossa
4 000 €

51 Talala Tuomo DI, FM
Yksittäisiä fotoneja ilmaisevan sensorin kehittäminen yhdenaikaiseen Raman- ja fluoresenssielinaikaspektroskopiaan
4 000 €

52 Tervo Henri DI
Kriittiset sulkeumatasot kehittyneissä ultralujissa teräksissä ja 500 MPa lujuusluokan offshore-teräksissä
4 000 €

53 Vielma Tuomas FM
Väkevien sinkkipitoisten vesiliuosten termodynaamiset ominaisuudet
4 000 €

54 Vuolio Tero DI
Matemaattisia menetelmiä materiaalitehokkaaseen ja joustavaan raakaraudan rikinpoistoon
5 000 €

55 Väätäjä Maria FM
Edistyksellisten sähkökeraamikomponenttien valmistus huoneenlämmössä
4 000 €

56 Yang Jialei MSc
Yhteisen arvontuotannon dynamiikka usean toimijan verkostoissa ja terveydenhuoltoalan ekosysteemeissä
5 000 €

57 Ylilehto Marianne MA
Väitöskirja uusien teknologien vaikutuksesta asiakaskokemukseen vähittäiskaupan alalla
4 000 €

58 Zhu Ruixue MSc
Noninvasiiviset optiset pinsetit työkaluna punasolujen vuorovaikutuksen biofyysisten erityispiirteiden paljastamiseksi laser/5G säteilyn läsnäollessa
4 000 €


Tauno Tönningin Säätiö, Torikatu 4 A 2, 90100 OULU, Puh. 040 518 2275Mobiili