TAUNO TÖNNINGIN SÄÄTIÖN VUODEN 2020 APURAHAN SAAJAT1 Adetunji Adeleye MSc
Joustavuuden arvo Suomen energiajärjestelmissä. Kysyntäjouston sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset
4 000 €

2 Annunen Petteri DI
Toimituskyvyn luominen rakennusalan projekteissa
4 000 €

3 Fedorova Elena MSc
Bioenergian arvoketjujen sosiaalisen kestävyyden arviointi
4 000 €

4 Gogoi Harshita MSc
Biosorbenttien modifiointi ja kehittäminen vesien ja jätevesien käsittelyyn
3 000 €

5 Hannula Jaakko DI
Mikroseosaineiden vaikutus suorasammutettujen ultralujien terästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin.
4 000 €

6 Hietanen Mikko DI
Millimetritaajuusalueen vaiheistettujen antenniryhmien RF-etupäiden suunnittelu
4 000 €

7 Isteri Visa DI
Teollisuuden sivuvirtoihin perustuva kalsiumsulfoaluminaatti-sementti (CSA)
4 000 €

8 Jafari Nokandi Mostafa MSc
Epälineaaristen piirien analysointi, suunnittelu ja toteutus THz-IC:lle
5 000 €

9 Jouni Nevalainen FM
Geofysikaalisten aineistojen prosessoinnin ja mallintamisen kehittäminen ja niiden soveltaminen kaivoksen elinkaaren eri vaiheissa
4 000 €

10 Juhola Riikka FM
Teollisuuden sivuvirtojen ja biomassojen hyödyntäminen vedenpuhdistuskemikaaleina
4 000 €

11 Kaikkonen Pentti DI
Nanorakenteinen bainiitti termomekaanisesti matalassa lämpötilassa käsitellyissä keskihiilisissä teräksissä
4 000 €

12 Kaikkonen Ville DI
Projektitutkija Digitaalinen holografiamikroskopia ympäristömittaussovelluksessa: satavan lumen ja veden tarkka kuvapohjainen mittaus
4 000 €

13 Karioja Konsta DI
Signaalinkäsittely ja piirteiden erottelu kehittyneessä konediagnostiikassa
4 000 €

14 Kekkonen Jere TtM
Modernin yksittäisiä fotoneita havaitsevan CMOS-teknologiaan pohjautuvan viivasensorin edut Raman-spektroskopian sovelluksissa
4 000 €

15 Khan Uzair MSc
Haasteet luonnon kosteikkojen käytössä kaivosvesien käsittelyssä pohjoisissä oloissa
4 000 €

16 Khan Hamza MSc
Älykäs verkkoleikkaus 5G:lle ja ajoneuvoverkkojen ulkopuolelle
5 000 €

17 Kolli Satish Kumar MSc
Austeniittisten ruostumattomien terästen herkistyminen: Kvantitatiivinen ennuste huomioiden termodynamiikan ja massatasapainon vaikutukset
4 000 €

18 Koskenniska Sami DI
Suotauman ja valurakenteen vaikutus termomekaanisesti käsitellyn ultralujan teräksen kuumavalssausprosessiin ja sitä seuraavaan mikrorakenteeseen
4 000 €

19 Koskinen Joni DI
Tuotteen elinkaarenhallinta ja IT-sovellukseen perustuva lähestymistapa dataohjautuvien operaatioiden ja johtamisen mahdollistajina yrityksissä
4 000 €

20 Kumar Dileep MSc
Monisoluinen yhteisprosessointi erittäin luotettavaan millimetriaaltotiedonsiirtoon
5 000 €

21 Kuosmanen Elina FM
Teknologia Parkinsonin taudin hallinnassa
4 000 €

22 Laitinen Tiina DI
Metanolin ja hiilidioksidin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessa
4 000 €

23 Lakkala Matti Arkkitehti
Nykyaikainen teollinen hirsiarkkitehtuuri Suomessa - Laadullinen tutkimus tämänhetkisistä hirteen liitettävistä mielikuvista sekä tektoniikan roolista arkkitehtonisessa laadussa
4 000 €

24 Leppänen Tero DI
Teollisuuden sivutuotteiden tuotteistaminen sekä niiden hyödyntämisen ympärille rakentuvat liiketoimintamallit- ja ekosysteemit
4 000 €

25 Li Jing MSc
Geopolymeerien kovettumusprosessin ja huokosrakenteen tutkiminen NMR-spektroskopialla
4 000 €

26 Lindholm Maria DI
Väitöskirja työikäisten työturvallisuudesta ja työturvallisuuden kehittämisestä eri vaiheissa
4 000 €

27 Mansoori Solmaz MSc
Rakentamisen tuotetietomallin hyödyntäminen tuotteistamisessa
5 000 €

28 Mohammadparast Tabas Abdollah M.A.
Yrittäjyysekosysteemi, kasvuyritykset ja työllisyyden dynamiikka: tapaustutkimuksia Pohjois-Suomesta
4 000 €

29 Moradi Neshat MSc
Jäteveden käsittely – Materiaalikehitys, ja adsorptio- ja katalyyttiset tutkimukset.
4 000 €

30 Muhammad Usman MSc
Huijaushyökkäykset: uhka kasvontunnistusjärjestelmille
5 000 €

31 Nikarmaa Tiina FM
Oulun/Pohjois-Karjalan jäätikkökielekkeen dynamiikka viimeisen deglasiaation aikana
4 000 €

32 Nissilä Tuukka DI
Selluloosananokomposiitit orientoidulla kuiturakenteella
4 000 €

33 Okkonen Hanna KTM
Strategian muodostuminen käytänteiden kautta
5 000 €

34 Oppenlaender Jonas MSc
Ihmisen ja tekoälyn interaktioiden parempi ymmärtäminen arkikielen louhimisen ja käsittelyn avulla
5 000 €

35 Paasovaara Niina FM
Vapaaseen murskautumiseen perustuvan uudentyyppisen Hugger-murskauslaitteen hyödyntäminen rakennusmateriaaleissa
4 000 €

36 Pauna Tommi DI
Yhteistoiminnallisen projektin toimitusmallin kehittäminen teollisille projekteille
4 000 €

37 Perätalo Sari FM
Älykkäiden kaupunkien liiketoimintamallit
4 000 €

38 Rusanen Jere DI
Integroidut tehovahvistinarkkitehtuurit 5G-millimetriaaltotaajuuksille 22 nm CMOS FDSOI –teknologialla
4 000 €

39 Saari Markus DI
Raudan kulkeutuminen ja siihen vaikuttavat tekijät valuma-alueella
4 000 €

40 Safarpour Mehdi MSc
Matalaenergia ratkaisut IoT sovelluksissa
4 000 €

41 Sarbessa Fitsum MSc
Uusien ligandien kehittäminen raskasmetallien poistoon
4 000 €

42 Seppälä Oskari DI
Teräksen mikrorakenteen kehittymisen simulointi termomekaanisesti ohjatuissa prosesseissa
4 000 €

43 Talala Tuomo DI, FM
Sensorin kehittäminen monesta pisteestä tehtävään yhdenaikaiseen Raman- ja fluoresenssielinaikaspektroskopiaan
4 000 €

44 Oulun yliopisto, Tuomela Anne DI
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman johtaja Rakennustuotannon kehittäminen, lehtoraatti
1 000 €

45 Zhang Kaitao MSc
Nano-selluloosapohjaisten filamenttien ja membraanien valmistus monipuolisiin sovelluksiin
4 000 €

46 Zhang Ruichi MSc
Vanadiinin selektiivinen talteenotto jätevesistä
4 000 €


Tauno Tönningin Säätiö, Torikatu 4 A 2, 90100 OULU, Puh. 040 518 2275Mobiili